• ww
    Kancelaria adwokacka Mosina

  • Adwokat Mosina

    logo transparent

RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Kancelaria Adwokacka Jolanta Wójciak Nowowiejskiego 25/1 61-732 Poznań, przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak m.in. rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy przedstawić Państwu

Klauzulę informacyjną dla Klientów Kancelarii Adwokackiej Jolanty Wójciak

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jolanta Wójciak z siedzibą w Poznaniu działająca pod adresem ul.Nowowiejskiego 25/1 61-732 Poznań, wpisana na listę radcó prawnych, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres kancelaria@adwokatmosina.pl

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

4.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań z nią związanych przed zawarciem umowy- w zakresie w jakim ujawnione dane będą niezbędne dla jej wykonania,

4.2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody – w zakresie kontaktu z klientem, celów analitycznych, jak również dodatkowo w celu prawidłowego świadczenia oferowanych usług,

4.3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego – w przypadku nałożenia osobowych na administratora obowiązku wiążącego się z koniecznością ujawnienia danych,

4.4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – tylko w takim zakresie, w przypadku wystąpienia takiego interesu,

4.5 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, wykrywanie i eliminacja nadużyć, w pewnych przypadkach (przekazanie danych osobowych osób trzecich istotnych dla świadczenia usług) podstawa ta może też być istotna dla skutecznego dochodzenia roszczeń i prawidłowego wykonania świadczonych usług. 

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

5.1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Okres przechowywania danych. 

6.1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające w szczególności z przepisów prawa cywilnego lub przepisów regulujących obowiązki publicznoprawne, a więc co najmniej przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

7. Udostępnianie danych osobowych.

7.1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom,z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

8. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to wynikać z wyraźnych postanowień łączącej strony umowy.

8.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciegolub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopieńochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO; 

9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: 

9.1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 

9.2. żądania od Administratora sprostowania (poprawiania)Państwa danych osobowych, 

9.3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

9.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

9.6.przenoszenia Państwa danych osobowych,

9.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
COPYRIGHT © 2020 SPITCOM